ناتور-دشت-2-سلینجر

کتابِ “ناتور دشت”

جالبی این کتاب برای من اونجایی شد که این کتاب رو در پارک ملی بمو شروع کردم به خوندن، جایی که آزادی و رها بودن رو کاملا حسش میکردم.

ارامش آرامش

حضور تو به جانی ماند
بتراود باغ را

کوچه-باغ-کودکی-رها-عسکری

کودکی

من یک آریایی ام
زاده این خاکُ وطن