پدر رهاعسکری رضاعسکری دلنوشته

پدر

برق نگاه تو همچون
نوری درشب های تاریک منه

داستان پیراهنم

بنظرم آدم باید حواسش به همه چیز و همه کس باشه، تا دلی نشکنه، که اگه شکست، دیگه راه برگشتی نیست