برگ-رضاعسکری

سخنی با دردم

که چرا من آیا؟
ته این راه کجاست؟
و جهانی که حسرت چشیدن ماندست مرا

پدر رهاعسکری رضاعسکری دلنوشته

پدر

برق نگاه تو همچون
نوری درشب های تاریک منه