پدر رهاعسکری رضاعسکری دلنوشته

پدر

برق نگاه تو همچون
نوری درشب های تاریک منه