درختی از بلور

درختی از بلور

در سرمایی بس بیکران
در صدای مدهوش کننده سکوت
صدای شیونی چنگ بر سکوت می کشید

برگ-رضاعسکری

داستان سفر برگ

که گفته، صدای خش خش برگ ها، زیر پا، زیباست؟ هیچ توجه کرده ای، قدم از قدم که برمیداری، ساکت تر میشوی؟ آن زمان که گوشَت مملو می‌شود از خش…