سکسکه رو چه کنیم

سکسکه رو چه کنیم!

میخوام راجع به سکسکه بگم اما قبلش باید بگم داستان از کجا شروع شد که رسید به اینجا . هفته ای که گذشت رفته بودم کوه، بسمت قله پاشوره از…