درختی از بلور

درختی از بلور

در سرمایی بس بیکران
در صدای مدهوش کننده سکوت
صدای شیونی چنگ بر سکوت می کشید