کتاب کوری ژوزه ساراموگو

کتاب کوری

کتاب راجع به یه شهره، که آدم ها توش کور میشن، البته نه کوری ای که سیاهی حاصل بشه، بلکه کوری که سفیدی مطلقه