صدای پای تو…

بر زمین دراز میکشم
گوش بر مادرم، زمین میگذارم
تا صدای پای تو را
از آن سوی این دیار
بمن برساند
این چنین خرامان راه میروی آخر چرا؟
بگذار
لحظه ی آمدنت را بار دیگر، تجسم کنم...