زندگی همین گذر از کوچه های تنهایست

رضا عسکری
یک حسابدار، که عاشق کوه و کوهستانه