بازی گروهی زگ (ZAG)

وقتایی که چندتا دوست باهم جمع میشیم، دوست داریم که بازی های گروهی انجام بدیم، بیاین ببینیم زگ چیه؟