آرشیو دسته بندی: استانداردهای حسابداری

مطالب تکمیلی استاندارد حسابداری شماره یک

مطالب تکمیلی استاندارد حسابداری شماره یک

مثالی از کاربرد بند 9 همونطور که طبق بند 9 استاندارد مرور کردیم صورت های مالی شامل چند جزء بود که بصورت معمول ایتم های زیر رو شامل میشه. مثالی از کاربرد بند 14 توی بند 14 هم گفتیم صراحتا باید اشاره بشه که صورتهای مالی بر طبق استاندارد های حسابداری تهیه شده اندکه توی […]