من رضا عسکری هستم، زاده روستایی بنام آزادوار در دشت زیبای جوین در استان خراسان رضوی.
خانوادم چندسالی هست که به کشت زعفران روی آورده، البته نه اونقدا که فکر کنی، ما تازه اول کاریم.
زعفرانی که پیش روی شماست، در آبان سال 1399 توسط خودمون برداشت و خشک و آماده فروش شده.
به شما این تضمین را میدهم که تمام زعفرانی که از طریق من خریداری میکنید، کاملا سالم، و بدون ناخالصی است.