کوچه-باغ-کودکی-رها-عسکری

کودکی

من یک آریایی ام
زاده این خاکُ وطن

درختی از بلور

درختی از بلور

در سرمایی بس بیکران
در صدای مدهوش کننده سکوت
صدای شیونی چنگ بر سکوت می کشید