تبصره-یک-ماده-86

برای کسر مالیات تکلیفی تبصره یک ماده 86 در سال 1401 چه باید کرد؟

 

سابقا اینجوری بود که شما اگر به عنوان پرداخت کننده غیر اصلی حقوق به یک شخص حقیقی پرداختی می داشتی در هر صورت ده درصد کسر میکردی و تا پایان ماه بعد به عنوان مالیات تکلیفی در سامانه مالیات حقوق لیست رد میکردی و مالیات رو پرداخت میکردی

اما در سال 1401 آیا باید مثل سابق عمل کرد؟

 

توی بند سه بخشنامه شماره: 200/1401/13 مورخ: 1401/02/28 میگه:

“کلیه پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام می‌شود، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین( به استثنای معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم) به نرخ‌های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مشمول مالیات می‌باشد.”

یعنی چی؟

یعنی اگه شما پرداختی داشتی طبق درصدهای زیر نسبت به محاسبه مالیات تکلیفی اقدام میکنی!

 

مثال بزنیم که خوب جا بیوفته:

اگر در شرکت دو مشاور A و B داشته باشیم و پرداختی به A ده میلیون تومان و به فرد B بیست میلیون تومان پرداخت کنیم مالیات تکلیفی هرکدام به صورت زیر محاسبه میشود. (اعداد جدول به تومان می باشد)

فرد پرداختی  مالیات تکلیفی بر اساس بودجه 1401 مالیات تکلیفی بر اساس محاسبات 1400 اختلاف
A 10.000.000 1.000.000 1.000.000 0
B 20.000.000 2.250.000 2.000.000 250.000

برای محاسبه فرد B اینجوری عمل میکنیم:

15.000.000*10%+5.000.000*15%=2.250.000