خالدنبی-رضا-عسکری-هیچ-هایک-هیچهایک-hitchhike-2

خالدنبی ،مقصد اصلی روز سوم

    امروز روز خالدنبی هست. صبح جمعست امروز و یه هیاهویی از ساختمون بغلی که یک مدرسست میاد، جالبه برام “حسنی به مکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت” یه…

بجنورد-اسپاخو-رضا-عسکری-هیچ-هایک-هیچهایک-hitchhike-6

اسپاخو در روز دوم سفر به خالد نبی

میخوایم بریم به سمت خالد نبی ، در مسیر معبد اسپاخو رو داریم. صبح بعد از خوردن یه املت دلچسب حول و حوش ساعت ۱۰ کوله هارو باز زدیم و…