درختان و درختچه ها

نام درختنام های دیگرتنهحداکثر ارتفاعبرگمیوهریشهمیوه دهیگلشاخه هاپراکندگیارتفاع زیستتوضیحاتتصویر
راشچلر، مرس، راج، راش، آلاش، قزل آقاجصاف و خاکستری۳۰ تا ۴۵ متربیضی کشیده فندقه‌ای کوچک و سه‌گوش
در یک پوشش فلسی قرمز خاردار و خوراکی 
در سطحاز 50 سالگی و هر 5 یا 6 سال یک‌بارپر شاخه20درصد سطح , 35 درصد حجم چوب سرپا900 تا 1600 مترسایه‌پسند و پربرگ
ممرزخاکستری گرد و رگه دار25 مترتخم مرغ شکل و نوک تیز دارای شیارخوشه ای آویزان سبز مایل به زردکم شاخه در ارتفاعات پایینسایه‌پسند و خزان کننده
افرای برگ چناریکرکفخاکستری متمایل به قرمز دارای رگه های سفید35 مترپهن و پنجه ای شبیه چنارفندقه ای بالدار به طوب چهار تا پنج سانتبدون دم گل، چتری، به رنگ زرد مایل به سبز و قبل از برگخزان کننده
توسکای ییلاقیرنگ قهوه ای مایل به قرمز20 مترکشیده و قلبی شکل و نوک تیزتخم مرغی سنبله ای دم گربه ای زرد مایل به قرمز یا قهوه ایخزان کننده، رشد زیاد و عمر کمتر
توسکای قشلاقیقهوه ای25 مترپهن گرد و تخم مرغیدوبال خشن و خیلی باریکقبل از برگ به رنگ سبز مایل به قرمزنرم و شکنندهتا 1000 مترخزان کننده، رشد زیاد و عمر کمتر
بلوط اوری
لِورمثل راش ولی با گره های زیاد
صاف و خاکستری
کوتاه
به ندرت تا 10 متر
بیضی و کشیده با دندانه های ریز فراوانندقه به طول 5 میلی‌متردارای کرک های ابریشمیدر ارتفاعات میانبند و بالابند هیرکانی2500اخیرا به عنوان بونسای هم به فروش میرسد
سرخدارسیردار20 متردو ردیفی و خطی و سمیسایه پسند و باقی مانده دوره سوم زمین شناسی، دارای یک ترکیب ویژه ضد سرطان به نام تاکسولسرخدار
آزادنیل، سیاه دارصاف و نقره ای تا خاکستری35 متربیضوی با دندانه ی اره ای کوچکفندقه ای کوچک وصل به برگناشکوفا و بصورت نر و ماده به رنگ سبزخزان کننده و پر عمر و نورپسند
ازگیل وحشیکُندُس7 مترسر نیزه ای و نسبتا پهنکروی و قهوه ای و سختسفید و بدون دم گل و منفردخاردار
افرا کیکم15 مترلوبدار و کنگره دارفندقه ای بالدار 5 سانتیدوجنسی به رنگ زرد مایل به سبزخزان کنندهنماد پرچم کانادا
درخت اَلشاخه ها مستقیم و به عنوان چوب دستی استفاده میشود
نسترن
دغدغک
انجیلیدرخت آهندارای لکه های متمایز سفید30 مترمتناوب بیضوی سبز روشن با لبه مواجکپسولی چوبیکپه ای سبز متمایل به قهوه ایبه هم جوش میخورند
بلند مازوخاکستری تیره شیاردار50 مترنازک بیضوی دارای کناره های دندانه دار4 سانتی متر مثل بلوطگل آذین دم گربه ای تا 10 سانتی مترپوست دارای تانن
بزرگترین و بلندترین درخت
لیلکی6 مترشانه ای و بیضویمیوه نیام شکل به رنگ قهوه ایسبز رنگو خوشه ایو در محور برگ هاخاردارخزان کننده
کهور پاکستانی
انجیر معابد
خرمارُطب
اُکالیپتوس
کُنار آفریقایی
کُنارصدر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *