داستان پیراهنم

بنظرم آدم باید حواسش به همه چیز و همه کس باشه، تا دلی نشکنه، که اگه شکست، دیگه راه برگشتی نیست

ارامش آرامش

حضور تو به جانی ماند
بتراود باغ را