آرشیو دسته بندی: دلنوشته

What I Talk About When I Talk About Running

کتاب از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم.

به ۲۵ اسفند میپرم، دیشب خوابهای وحشتناکی دیدم، جوری که در خواب داد زدم و از صدای داد زدن خودم بیدار شدم،